หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 392 คนหน้าแรก > ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์เอเซีย

ทัวร์ฮ๋องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY EK

:ผู้ประกาศ
บริษัททัวร์ วีทราเวลทูเกทเตอร์ สมาชิก (ดูประกาศทั้งหมด)
:ที่อยู่
269/223 ซอย 16 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
:จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
:เบอร์โทรศัพท์
021716808
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ประกาศ
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
19,900.- บาท
:อัพเดทล่าสุด
4 พฤษภาคม 2558 เวลา: 09.00 น.
:เว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค
หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว 
เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ Toy’s Story และ กริซลีย์ กัลช
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโปว่หลิน
ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT+ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
พิเศษ2. พักโรงแรมระดับ 4ดาว
พิเศษ3. นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค 
วันแรก		กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights
10.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
13.45 น.   บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
	(ที่นั่ง 3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
17.10 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ำ	บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
นำท่านชม AVENUE OF STAR นำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/LEGAL ORIENTAL HOTEL/ LEGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง	นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
เช้า     	บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย 
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย** 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/LEGAL ORIENTAL HOTEL/ LEGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม	นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกง-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า    	บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุนำท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกงนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง 
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 	นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.15 น.  	บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  EMIRATE AIRLINE   เที่ยวบินที่  EK 385
23.15 น.  	คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
	ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน	1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง	1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง	พักเดี่ยวเพิ่ม
30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 57
** วันหยุดวิสาขบูชา **	19,900	19,900	18,900	5,500
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 57
** วันหยุดเข้าพรรษา **	19,900	19,900	18,900	5,500
23 – 25 ตุลาคม 2557
** วันหยุดวันปิยะ **	20,900	20,900	19,900	5,500
05 – 07 ธันวาคม 2557
** วันหยุดวันพ่อ **	20,900	20,900	19,900	5,500
www.vtraveltogether.com 
ลิงค์ประกาศนี้:

 • เวปรีวิว ฟรี
 • พัดลมโรงงาน
 • น้ำยาแอร์ ราคา
 • ราคาพัดลมระบายอากาศ
 • ทุกอย่าง 20 บาท

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: ทัวร์เอเซีย